Algemene Leveringsvoorwaarden Bamboo Brands B.V.

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden betekenen de volgende termen:

 1. Bamboo Brands B.V.: De besloten vennootschap Bamboo Brands B.V.  B.V., gevestigd en kantoor houdende te (5232 BC) ‘s-Hertogenbosch aan de Europalaan 4.
 2. Opdrachtgever: ieder(e) natuurlijk en/of rechtspersoon die aan Bamboo Brands B.V. Opdracht geeft Werkzaamheden uit te voeren.
 3. (Flex)medewerker: ieder natuurlijk persoon m/v, die door tussenkomst van Bamboo Brands B.V. Werkzaamheden verricht of gaat verrichten in het kader van de door Opdrachtgever aan Bamboo Brands B.V. gegeven Opdracht.
 4. Aanbieding: een schriftelijk voorstel van Bamboo Brands B.V. aan Opdrachtgever om te komen tot een Opdracht.
 5. Opdracht: de overeenkomst waarbij Bamboo Brands B.V. zich jegens Opdrachtgever verbindt de door deze opgedragen Werkzaamheden onder toepassing van het bij deze voorwaarden bepaalde te verrichten en waarbij Opdrachtgever zich jegens Bamboo Brands B.V. verbindt de bedongen tegenprestatie te verrichten. De Opdracht vermeldt naast een omschrijving van de opgedragen Werkzaamheden waaronder begrepen het verlenen van diensten doch ook het in Opdracht produceren of laten produceren van Zaken, tevens doch niet uitsluitend het aantal te besteden uren, een planning, een plan van aanpak, een gedetailleerde begroting, een nadere omschrijving en de hoeveelheden van de te produceren Zaken.
 6. Werkzaamheden: onder meer en niet uitsluitend betreffende de dienstverlening door Bamboo Brands B.V. bestaande uit het verrichten van marktonderzoek van producten bij verkooppunten in Europa.
 7. Zaak: stoffelijke objecten, in de meest ruime zin van het woord, waaronder materiaal, actiemateriaal en reclamemateriaal.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, onder uitsluiting van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever, toepasselijk op alle Aanbiedingen en Opdrachten, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen schriftelijk is afgeweken.
 2. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden rechtens onverbindend wordt verklaard, laat dit de overige bepalingen onverlet en worden Opdrachtgever en Bamboo Brands B.V. geacht een geldig vervangend beding te zijn overeengekomen dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.
 3. Opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat hij, en de door hem ingeschakelde derden, zich houden aan de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 3: Aanbieding

 1. Alle Aanbiedingen van Bamboo Brands B.V. zijn steeds vrijblijvend en worden gedurende een maand gestand gedaan, tenzij anders vermeld in de Aanbieding. Een Opdracht komt alleen tot stand door een tijdige schriftelijk aanvaarding door Opdrachtgever van de door Bamboo Brands B.V. uitgebrachte Aanbieding, dan wel door een schriftelijke bevestiging door Bamboo Brands B.V. van een aan Bamboo Brands B.V. door Opdrachtgever verstrekte (mondelinge) Opdracht, waarop niet binnen twee werkdagen schriftelijk wordt gereageerd door Opdrachtgever.
 2. In de Aanbieding wordt gewoonlijk onder meer aangegeven:
  1. de plaats van de Werkzaamheden;
  2. een omschrijving van de Werkzaamheden;
  3. het tijdstip van aanvang van de Werkzaamheden;
  4. de termijn waarbinnen de Werkzaamheden zullen worden verricht;
  5. in geval van een Opdracht tot productie: de hoeveelheden te produceren (reclame) materialen, nadere technische omschrijving van de (reclame)materialen en de levertermijn;
  1. de prijs van de in de Aanbieding omschreven Werkzaamheden
  2. c.q. te produceren Zaken, de omzetbelasting daarin niet begrepen. Bamboo Brands B.V. vermeldt in de Aanbieding afzonderlijk het bedrag van de verschuldigde omzetbelasting;
  3. of betaling in termijnen zal plaatsvinden, alsmede of een voorschotbetaling zal plaatsvinden;
  4. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit voortvloeiende overeen- komst.
 3. Meer werkzaamheden, te verrichten op verzoek van Opdrachtgever en welke geen deel van de initiële Opdracht uitmaken, zullen door Bamboo Brands B.V. afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 4. Bamboo Brands B.V. is niet gebonden aan Aanbiedingen waarin kennelijke verschrijvingen of telfouten voorkomen. Eventueel vermelde (leverings-) termijnen zijn bij benadering en niet bindend vastgesteld, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De wijze waarop de Opdracht zal worden uitgevoerd, wordt in beginsel door Bamboo Brands B.V. bepaald. Bamboo Brands B.V. heeft het recht om, indien dat door Bamboo Brands B.V. noodzakelijk ofwel wenselijk wordt geacht, de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door (een) derde(n) te doen laten uitvoeren, alsmede om zich door (een) derde(n) bij de Werkzaamheden te laten bijstaan.

Artikel 4: Tarieven

 1. De prijs zoals vermeld in de Opdracht wordt steeds opgesteld op basis van de op het tijdstip van de Aanbieding c.q. de Opdracht geldende tarieven. Indien zich tussen het tijdstip van de Aanbieding en het moment waarop de uit hoofde van een Opdracht te verrichten Werkzaamheden zijn beëindigd, prijsverhogingen mochten voordoen dan wel grote veranderingen in de voorwaarden mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhogingen van rechten en/of accijnzen, loonkosten etc., behoudt Bamboo Brands B.V. zich het recht voor deze verhogingen en/of veranderingen aan Opdrachtgever in rekening te brengen. In geval van Opdrachten met een looptijd van meer dan een jaar is Bamboo Brands B.V. gerechtigd de overeengekomen tarieven jaarlijks minimaal te verhogen met de door het CBS over het voorafgaande jaar vastgestelde inflatiecorrectie (CPI alle huishoudens).
 2. Alle prijzen zijn exclusief btw, welke afzonderlijk in rekening zal worden gebracht.
 3. Naast de in de Opdracht vermelde prijs is Opdrachtgever ook verschuldigd kosten verbonden aan meerwerk, declaraties van door Bamboo Brands B.V. ingeschakelde derden en/of een spoedtoeslag zoals nader bepaald in artikel 4.4.
 4. Bamboo Brands B.V. is genoodzaakt een spoedtoeslag in rekening te brengen bij een aanvraag of wijziging (in data, tijden of aantallen (Flex)medewerkers) van een Opdracht door Opdrachtgever, welke vijf werkdagen voor de aanvangs-/instructiedatum wordt gedaan. De toeslag is gelijk aan een percentage van de totale prijs en bedraagt:
  • 10% bij een aanvraag of wijziging van een Opdracht vijf werkdagen van te voren;
  • 20 % bij een aanvraag of wijziging van een Opdracht vier werkdagen van te voren;
  • 30% bij een aanvraag of wijziging van een Opdracht drie werkdagen van te voren;
  • 40% bij een aanvraag of wijziging van een Opdracht twee werkdagen van te voren;
  • 50% bij een aanvraag of wijziging van een Opdracht één werkdag van te voren;
  • 75% bij een aanvraag of wijziging van een Opdracht per direct. Onder werkdagen wordt verstaan maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.30 uur, uitgezonderd officiële feestdagen.
 5. Voor elke Opdracht worden minimaal 4 aaneengesloten uren per (Flex)medewerker van Bamboo Brands B.V. in de prijs (door) berekend.

Artikel 5: Betaling

 1. Betaling van iedere factuur van Bamboo Brands B.V. dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op een door Bamboo Brands B.V. aan te wijzen bank- of girorekening.
 2. Betaling dient steeds plaats te vinden zonder korting of verrekening door Opdrachtgever.
 3. Reclames over door Bamboo Brands B.V. uitgebrachte facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum bij Bamboo Brands B.V. te zijn ingediend. Na het verstrijken van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever zijn rechten ter zake verspeeld.
 4. Bamboo Brands B.V. heeft het recht om op basis van de goedgekeurde Aanbieding een voorschot van minimaal 50% door middel van een voorschotfactuur, aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Deze voorschotfactuur dient voor aanvang van de Werkzaamheden op de door Bamboo Brands B.V. aangegeven rekening te zijn voldaan.
 5. Bamboo Brands B.V. heeft het recht om, indien een Opdrachtgever de overeengekomen wijze van betaling niet nakomt, de Opdracht op te schorten of niet uit te voeren c.q. voortijdig te beëindigen. In het laatste geval wordt de Opdracht als door Opdrachtgever geannuleerd beschouwd en wordt deze conform hetgeen is bepaald in art. 6.2 aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 6. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan Opdrachtgever in rekening is gebracht en op dezelfde wijze als andere facturen.
 7. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig c.q. niet volledig betaalt, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke c.q. verzuim te zijn en zal Opdrachtgever vanaf veertien dagen na factuurdatum zonder nadere in gebreke stelling een rente van 2,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd zijn over het gehele, nog openstaande bedrag.
 8. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en bedragen:
  • 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,00 van de vordering met een minimum van € 40,00;
  • 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  • 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  • 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
  • 0,5% van het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.
 9. Niet (tijdige) betaling van een factuur maakt alle andere jegens Opdrachtgever openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
 10. Iedere betaling van Opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door Opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en de gerechtelijke kosten en wordt daarna in mindering gebracht op de door Opdrachtgever verschuldigde rente en daarna op de oudste openstaande vordering(en), ongeacht een andersluidende aanwijzing van Opdrachtgever.

Artikel 6: Wijziging en annulering

 1. Wijzigingen in en/of aanvullingen aan de Opdracht komen eerst tot stand na de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Bamboo Brands B.V.
 2. Indien BambooBrands door externe factoren genoodzaakt wordt om het onderzoek te stoppen (bijv. verordeningen mbt bijv.COVID-19), zal er naar oplossingen gezocht worden om het project een zo goed mogelijk vervolg te geven. Gemaakte kosten zullen door Bamboo Brands naar redelijkheid en billijkheid in rekening worden gebracht aan de klant.
 3. Annulering dient per aangetekende post te geschieden. Indien een Opdrachtgever de Opdracht annuleert vóór c.q. op de overeengekomen aanvangsdatum van een Opdracht of tijdens de Opdracht is Opdrachtgever als schadevergoeding de volgende annuleringskosten verschuldigd waarbij het genoemde percentage ziet op het verschuldigde deel van de gehele Opdracht:

  op de aanvangsdatum van de Opdracht of tijdens de Opdracht:                                                          100%
  korter dan een week voor de aanvangsdatum van de Opdracht:                                                          100%
  langer dan één week doch korter dan drie weken voor aanvangsdatum van de Opdracht:                   75%
  langer dan drie weken doch korter dan vijf weken voor aanvangsdatum van de Opdracht:                   50%
  langer dan vijf weken doch korter dan acht weken voor de aanvangsdatum van de Opdracht:             10%
   
 4. In geval de annulering zoals nader bepaald in lid 2 betrekking heeft op door dan wel in Opdracht van Bamboo Brands B.V. te produceren Zaken dan bedragen de annuleringskosten onafhankelijk van het tijdstip van annulering 100% van de gehele Opdracht tenzij Bamboo Brands B.V. met de producent een lager percentage is overeengekomen.

Artikel 7: (Flex)medewerker(s)

 1. De in te zetten (Flex)medewerker(s) wordt/worden gekozen aan de hand van Bamboo Brands B.V. bekende gegevens en vaardigheden van de beschikbare (Flex)medewerker(s) enerzijds en van de door de Opdrachtgever aan Bamboo Brands B.V. verstrekte informatie over de op te dragen Werkzaamheden anderzijds. Bamboo Brands B.V. is geheel vrij in de keuze van de persoon of personen die Bamboo Brands B.V. de Werkzaamheden laat uitvoeren. De uitvoering van de Werkzaamheden door de (Flex)medewerker(s) geschiedt onder leiding en toezicht van Bamboo Brands B.V.
 2. Ter voorkoming van het maken van een ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen niet-functie relevante eisen bij het verstrekken van de informatie over de op te dragen Werkzaamheden, door Opdrachtgever niet kunnen worden gesteld, noch zullen deze door Bamboo Brands B.V. worden gehonoreerd.
 3. Bamboo Brands B.V. ziet erop toe dat alle door haar ingezette (Flex) medewerkers er verzorgd uitzien en voldoen aan de eisen die redelijkerwijs mogen worden gesteld aan (Flex)medewerkers.

 

Artikel 8: Concurrentiebeding

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de Opdracht en binnen een tijdvak van één jaar na beëindiging van de overeengekomen Werkzaamheden/uitvoering van de Opdracht, ongeacht om welke reden deze zal zijn beëindigd, met medewerkers van Bamboo Brands B.V. dan wel aan haar gelieerde ondernemingen (waaronder begrepen (Flex)medewerker(s)) en/of derden die Werkzaamheden verrichten ten behoeve van Bamboo Brands B.V. een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd aan te gaan, dan wel op andere wijze (direct of indirect) werkzaamheden voor Opdrachtgever te laten uitvoeren. Hiervan kan slechts worden afgeweken dan nadat Bamboo Brands B.V. hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven en Opdrachtgever een werving- en selectie fee van € 2.500,00 exclusief btw per medewerker (waaronder begrepen (Flex)medewerker(s)) en/of per derde aan Bamboo Brands B.V. heeft voldaan.
 2. Voor iedere overtreding door Opdrachtgever van het in 8.1 gestelde verbeurt de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 1.250,00 voor iedere overtreding en € 500,00 voor iedere dag dat een overtreding voortduurt, zonder dat enige sommatie, in gebreke stelling of rechtelijke tussenkomst zal zijn vereist.

Artikel 9: Veiligheid (Flex)medewerkers/verzekeringen

 1. Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van de door Bamboo Brands B.V. ten behoeve van de Opdracht ingeschakelde (Flex)medewerker(s), zodanig als redelijkerwijs in verband met de aard en de strekking van de Opdracht gevorderd kan worden.
 2. Opdrachtgever zal aan (Flex)medewerkers vergoeden - en Bamboo Brands B.V. vrijwaren tegen - alle schade die de (Flex)medewerker(s) in het kader van de uitoefening van de Opdracht lijd(t)(en), indien en voor zover Opdrachtgever daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 BW.
 3. Indien de (Flex)medewerker(s) ten gevolge van het niet nakomen van de verplichting van lid 1 in het kader van de uitoefening van de Opdracht zodanig letsel heeft/hebben bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is Opdrachtgever jegens de in artikel 6:108 BW genoemde personen verplicht tot volledige schadevergoeding.
 4. Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Bamboo Brands B.V. verstrekt Opdrachtgever een bewijs van de verzekering.

Artikel 10: Opschorting en ontbinding, weigering

 1. In geval van verhindering tot uitvoering van de Opdracht ten gevolge van overmacht is Bamboo Brands B.V. gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Opdracht voor ten hoogste één maand op te schorten hetzij de Opdracht geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Bamboo Brands B.V. bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Opdracht.
 2. Zowel in geval van opschorting als in geval van ontbinding krachtens lid 1 is Bamboo Brands B.V. gerechtigd terstond betaling door Opdrachtgever te verlangen van de ter uitvoering van de Opdracht door haar gereserveerde diensten en goederen, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend.
 3. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor Opdrachtgever uit de met Bamboo Brands B.V. gesloten Opdracht of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, alsmede wanneer Bamboo Brands B.V. aanwijzingen ontvangt omtrent verminderde kredietwaardigheid van Opdrachtgever, waardoor gerechtvaardigde twijfel kan ontstaan of deze de verplichtingen jegens Bamboo Brands B.V. zal kunnen nakomen en voorts in geval van surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, alsook in geval van ondercuratelestelling, van toepassing verklaring van de saneringsregeling uit hoofde van de Wet schuldsanering natuurlijke personen of overlijden indien sprake is van een natuurlijk persoon, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Bamboo Brands B.V. gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Opdracht voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. In al deze gevallen is elke vordering die Bamboo Brands B.V. op Opdrachtgever heeft, dadelijk en ineens opeisbaar.
 4. In geval van opschorting krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane betaling(en) en van de ten gevolge van de opschorting door Bamboo Brands B.V. bespaarde kosten. In geval van ontbinding krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs -zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden- onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane betaling(en) en van de ten gevolge van ontbinding door Bamboo Brands B.V. bespaarde kosten.
 5. Bamboo Brands B.V. behoudt zich het recht voor Opdrachten, waarvan inhoud in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de Opdracht reeds mocht zijn aanvaard of bevestigd, of wordt uitgevoerd. Bij beëindiging in de zin van dit artikel zijn de hiervoor genoemde artikelen 6.3 en 6.4 van toepassing.
 6. Bamboo Brands B.V. heeft ten alle tijde het recht Opdrachten, waarvan de inhoud in strijd is met de goede naam of met de belangen van Bamboo Brands B.V. te weigeren of te beëindigen. Bamboo Brands B.V. heeft alsdan het recht op volledige vergoeding van de ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht reeds gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet uitvoeren c.q. voortijdig beëindigen van de Opdracht.

Artikel 11: Overmacht

 1. Bamboo Brands B.V. is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verplichtingen niet kan nakomen door een omstandigheid die haar niet kan worden aangerekend. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die de nakoming van een op Bamboo Brands B.V. rustende verbintenis verhinderen en die niet aan haar zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: staking door (Flex)medewerkers van Bamboo Brands B.V., blokkades, niet nakoming door toeleveranciers, maatregelen van overheidswege die de nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk maken en elke van de wil van Bamboo Brands B.V. onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de Opdracht redelijkerwijs niet van Bamboo Brands B.V. kan worden verlangd. Van overmacht is tevens sprake indien door Bamboo Brands B.V. ingehuurde derden een beroep op overmacht kunnen doen.
 2. Bamboo Brands B.V. zal zich inspannen om ervoor zorg te dragen dat in het kader van de uitvoering van de Opdracht gecontracteerde derden zich houden aan de gemaakte afspraken en dat de overeengekomen dienstverlening c.q. leveranties worden geleverd. Zonder dat zulks Opdrachtgever het recht geeft tot het vorderen van schadevergoeding of ontbinding, heeft Bamboo Brands B.V. het recht gelijkwaardige derden te contracteren en gelijkwaardige dienstverlening c.q. leveranties te leveren. Bamboo Brands B.V. zal steeds met Opdrachtgever in overleg treden omtrent in dit verband noodzakelijk geachte veranderingen als hiervoor bedoeld.
 3. Indien een der partijen bij de Opdracht niet in staat is om aan enige verplichting uit die Opdracht te voldoen, is de betreffende partij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Bamboo Brands B.V. aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door Opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen), indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering, inclusief een eventueel eigen risico. Opdrachtgever vrijwaart Bamboo Brands B.V. voor eventuele aanspraken van derden, welke de aldus beperkte schade te boven gaan.
 2. Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, is Bamboo Brands B.V. niet aansprakelijk voor schade:
  1. die het gevolg is van een krachtens het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden niet toerekenbare tekortkoming bij de nakoming van enige op haar rustende verplichting (overmacht);
  2. die het gevolg is van gebrekkige medewerking of verkeerde informatie van Opdrachtgever, diens ondergeschikte(n) of andere door of vanwege Opdrachtgever bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derde(n), en welke het gevolg is van gebrekkige Zaken van Opdrachtgever;
  3. die het gevolg is van door Opdrachtgever aan (Flex)medewerkers direct gegeven instructies betreffende de uitvoering van de Opdracht en waarbij Bamboo Brands B.V. op geen enkele wijze betrokken is geweest, of toestemming heeft verleend;
  4. in geval de geproduceerde Zaken, ondanks de toepassing van door Opdrachtgever verstrekte specificaties waaronder onder meer doch niet uitsluitend begrepen voorgeschreven kleurcodes en materialen, toch afwijken van het/de geaccordeerde prototype, model en/of proefdruk.
 3. De in het artikel onder de leden 1 en 2 opgenomen beperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Bamboo Brands B.V. en/of de bestuurder van Bamboo Brands B.V.
 4. Bamboo Brands B.V. is niet aansprakelijk voor schade bestaande uit winstderving, bedrijfsstagnatie of andere gevolgschade van Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die zij, al dan niet met opzet, toebrengt aan roerende Zaken (materialen en/of producten) die aan Bamboo Brands B.V. of een andere door Bamboo Brands B.V. ingeschakelde derde in eigendom toebehoren, gedurende de periode dat Opdrachtgever op grond van bruikleen en/of huur deze roerende Zaken onder zich heeft. Onder schade wordt onder andere begrepen de kosten voor reparatie en de vervangingskosten.
 6. Bamboo Brands B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Evenmin is Bamboo Brands B.V. aansprakelijk voor schadevergoeding, waarop derden aanspraak mochten maken, ter zake van schending van aan deze derden toekomende rechten, waaronder uitdrukkelijk begrepen de rechten van intellectuele eigendom.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Bamboo Brands B.V. voor alle kosten, schade en rente, die voor deze mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden, waaronder begrepen de door Bamboo Brands B.V. ingeschakelde/betrokken (Flex)medewerker(s) ter zake van de uitvoering van overeenkomst tegen haar worden ingesteld, wegens handelen en/of nalaten van Opdrachtgever zelf, diens (Flex)medewerkers of ingeschakelde derden; de Opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep van vrijwaring door Bamboo Brands B.V.
 8. Op straffe van verval van een recht op schadevergoeding, dient door Opdrachtgever geleden schade uiterlijk binnen twee maanden na bekendwording van de schade schriftelijk aan Bamboo Brands B.V. te worden gemeld.

Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Bamboo Brands B.V. behoudt al haar intellectuele eigendomsrechten, waaronder met name auteursrechten, ten aanzien van al hetgeen in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld en /of geleverd. Bij afzonderlijke/aanvullende onderlinge overeenkomsten kan worden bepaald dat Opdrachtgever een recht op openbaarmaking en/of verveelvoudiging verwerft, doch steeds uitsluitend voor het doel, waarvoor de Opdracht is gegeven en slechts voor het aantal malen dat en de duur die is overeengekomen dan wel noodzakelijkerwijze rechtstreeks uit de Opdracht voortvloeit Bamboo Brands B.V. is te allen tijde gerechtigd de tijdens de Opdracht vervaardigde Zaken van haar naam te voorzien en desgewenst voor eigen promotionele doeleinden te gebruiken.
 2. Opdrachtgever is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Bamboo Brands B.V., niet bevoegd de uitvoering van de Werkzaamheden door Bamboo Brands B.V. en de door haar ingeschakelde derden/(Flex)medewerker(s) op film, video, foto dan wel enige andere (toekomstige) beelddrager vast te leggen.

Artikel 14: Retentierecht

 1. Bamboo Brands B.V. is gerechtigd de afgifte van al hetgeen zij in verband met een Opdracht onder zich heeft op te schorten, totdat al haar vorderingen zijn voldaan, dan wel voor voldoening daarvan door of vanwege Opdrachtgever voldoende zekerheid is gesteld.

Artikel 15: Overdracht

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit de Opdracht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens met voorafgaande schriftelijk toestemming van Bamboo Brands B.V.
 2. De Opdracht en deze voorwaarden blijven van kracht in geval de onderneming van Opdrachtgever geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert. In voornoemd geval dient Opdrachtgever zulks Bamboo Brands B.V. onverwijld schriftelijk mede te delen.

Artikel 16: Meer partijen

1.      Indien een Opdracht wordt gesloten tussen Bamboo Brands B.V. enerzijds en twee of meer partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de Opdracht.

Artikel 17: Aflevering Zaken

 1. Aflevering door Opdrachtgever van door Bamboo Brands B.V. te gebruiken Zaken dient te geschieden in duidelijk te onderscheiden eenheden c.q. hoeveelheden waarvan de verpakking zodanig dient te zijn, dat zij voor ge-/verbruik geschikt is, een en ander ter beoordeling van Bamboo Brands B.V..
 2. Bij aflevering van de Zaken dient Bamboo Brands B.V. een gespecificeerde opgave te ontvangen van de soort Zaken alsmede van de daarbij behorende maten en gewichten.
 3. Bamboo Brands B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verschillen tussen aangeleverd de opgegeven-, gebruikte- en terug geleverde Zaken.
 4. Aflevering door Bamboo Brands B.V. van door Opdrachtgever bestelde Zaken geschiedt op de in onderling overleg overeengekomen wijze. Opdrachtgever draagt het risico van het transport tenzij partijen expliciet anders zijn overeengekomen.
 5. De overeengekomen levertermijnen voor bestelde Zaken zullen zoveel mogelijk door Bamboo Brands B.V. in acht worden genomen doch zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Indien overschrijding van een termijn dreigt, zullen Bamboo Brands B.V. en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden. Indien door Opdrachtgever of door een door Opdrachtgever ingeschakelde derde vertragingen ontstaan bij de aanlevering van benodigde gegevens en/of Zaken is Bamboo Brands B.V. gerechtigd de overeengekomen leveringstermijn te verschuiven. Bamboo Brands B.V. verplicht zich direct na het constateren van de vertraging Opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.

Artikel 18: Reclames

1.      Reclames betreffende de uitvoering van de Opdracht moeten binnen 14 dagen na beëindiging van de Opdracht schriftelijk aan Bamboo Brands B.V. kenbaar gemaakt worden, op straffe van verval van het recht op reclame

Artikel 19: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Bamboo Brands B.V. is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van buitenlandse wetgeving en verdragen, zoals het VN-verdrag inzake internationale koop (het Weens Koopverdrag) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de met Bamboo Brands B.V. gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn dan wel van nadere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank te Amsterdam

  Den Bosch, januari 2021

Europese retailers waar we als Bamboo Brands onder andere onze in-store market assesments hebben uitgevoerd:

Retailers

Contact

Benieuwd wat Bamboo Brands voor jouw merk kan betekenen? Neem contact met ons op via onderstaand formulier. Of stel je vraag direct via 073 208 0009 of info@bamboobrands.com